ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบบลต้นธง


 
12 กรกฎาคม 2562