ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ร่วมทำบุญงานไหว้สาป๋ารมี 141 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

             เทศบาลตำบลต้นธง โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในกำกับดูแล ได้นำต้นเงินเข้าร่วมทำบุญงานไหว้สาป๋ารมี 141 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย (ประเพณีดำหัวกู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดจามเทวี) ณ วัดจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

 


 
11 มิถุนายน 2562