ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

เวลา 9.30 น.

       นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้วยวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 18.30-20.00 น. ได้เกิดความเสียหายจากเหตุวาตภัย หรือพายุฤดูร้อน ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน สถานที่ต่าง ๆ ตลอดจน พืชสวน พืชไร่ พืชผลทาง ในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง ความเสียหายครอบคลุมทั้งตำบลต้นธง จำนวน 33 หลังคาเรือน และประชาชนได้ร้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลต้นธง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหาย โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
11 มิถุนายน 2562