ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602อบรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 9
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
เทศบาลตำบลต้นธง ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมเข้าอบรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จังหวัดลำพูน ในรุ่นที่ 9 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

 
16 พฤษภาคม 2562