ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมให้ความคิดเห็น

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .....และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. ..... โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการเผยแพร่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (หัวข้อ “ข้อมูลข่าวสาร” http://www.dla.go.th/pub/survey256105.jsp) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
16 พฤษภาคม 2562