ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602เทศบาลตำบลต้นธงตรวจร้านอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาดอร่อย
วันที่ 11 เมษายน 2562
 
นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ออกตรวจร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลต้นธง ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาดอร่อยเพื่อสุขภาพของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์และตลอดไป
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

 
11 เมษายน 2562