ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข ให้กับสุนัขและแมว บ้านพันตาเกิน
นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธงออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข ให้กับสุนัขและแมว บ้านพันตาเกิน หมู่ที่ 5 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 212 ตัว
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

 
14 มีนาคม 2562