ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานฯ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.30 น.
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง และประชาชนตำบลต้นธง ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี และนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

 
07 กุมภาพันธ์ 2562