ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ขบวนแห่โขมดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
เทศบาลตำบลต้นธงนำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธงร่วมเดินขบวนแห่โขมด "หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก" ไปยังสนามกีฬาจังหวัดลำพูน เพื่อร่วมพิธีเปิดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
ภาพ : เจริญ ฟองศรี,อัจฉรา แก้วดี,เมทาวัฒน์ ทรัพย์ภรากรณ์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ตำบลต้นธง


 
30 พฤศจิกายน 2561