ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

เรื่อง การออกใบอนุญาติขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาติต่อเนื่อง จากที่ได้รับใบอนุญาติ ณ สถานประอบการเดิม ประจำปี พ.ศ. 2562


 
03 ตุลาคม 2561