ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทร์เป็นก๊าชชีวภาพ ภายใต้โครงการวิจัย
วันอังคาร ที่30 ตุลาคม 2561
เวลา09.00 น.

ด้วยกองการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทร์เป็นก๊าชชีวภาพ ภายใต้โครงการวิจัย เรื่องการศึกษาเกิดก๊าชชีวภาพจากการหมักย่อยสลายในสภาวะไร้ออกฃิเจนของ ผักตบชวา เศษก้านและใบไม้รวม และเศษอาหาร"โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เทศมนตรีตำบลต้นธงเป็นประธานเปิดโครงการ และ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลิ่นประทุม ปัญญาปิง หัวหน้าโครงการ ได้จัดการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ณ วัดบ่อแฮ้ว ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 

 
30 ตุลาคม 2561