ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทร์เป็นก๊าชชีวภาพ ภายใต้โครงการวิจัย
วันอังคาร ที่30 ตุลาคม 2561
เวลา09.00 น.

ด้วยกองการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทร์เป็นก๊าชชีวภาพ ภายใต้โครงการวิจัย เรื่องการศึกษาเกิดก๊าชชีวภาพจากการหมักย่อยสลายในสภาวะไร้ออกฃิเจนของ ผักตบชวา เศษก้านและใบไม้รวม และเศษอาหาร"โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เทศมนตรีตำบลต้นธงเป็นประธานเปิดโครงการ และ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลิ่นประทุม ปัญญาปิง หัวหน้าโครงการ ได้จัดการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ณ วัดบ่อแฮ้ว ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 

 
30 ตุลาคม 2561