ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602การประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและการทำประชาพิจารณ์ชุมชน

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 ทางกองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธงได้ จัดการประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและการทำประชาพิจารณ์ชุมชน เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลต้นธง และยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU : MEMORANDUM OF UNDESTANDING การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ในตำบลต้นธงระหว่าง เทศบาลตำบลต้นธง กับ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำด้านวัฒนธรรม ผู้นำการเกษตร คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลต้นธง และ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลต้นธง


 
03 กันยายน 2561