ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนการประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและการทำประชาพิจารณ์ชุมชน

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 ทางกองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธงได้ จัดการประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและการทำประชาพิจารณ์ชุมชน เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลต้นธง และยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU : MEMORANDUM OF UNDESTANDING การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ในตำบลต้นธงระหว่าง เทศบาลตำบลต้นธง กับ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำด้านวัฒนธรรม ผู้นำการเกษตร คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลต้นธง และ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลต้นธง


 
03 กันยายน 2561