ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602พิธีลงนามประกาศ อำเภอเมืองลำพูน No Foam

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงเข้าร่วมพิธีลงนามประกาศ อำเภอเมืองลำพูน No Foam ภายใต้การขับเคลื่อน “จังหวัดลำพูนสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ในงานมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 15 แห่งในเขตอำเภอเมืองลำพูน ,ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธงได้จัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการประกาศ No Foam เพื่อเป็นการขยายผลนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการขยะ ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยจังหวัดลำพูนพร้อมที่จะประกาศ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” ภายในเดือนกันยายน 2561 นี้ ถือเป็นการต่อยอดหลังจากที่จังหวัดได้รับรางวัล จังหวัดสะอาดอันดับ 1 ของประเทศเมื่อปี 2560

ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
10 สิงหาคม 2561