ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602รับโอนพนักงานสามัญ

วันจันทร์ ที่2 กรกฎาคม 2561
เวลา09.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมประธานสภาสมาชิกสภาตำบลต้นธง และข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับโอนสามัญ ราย นายเจริญ ฟองศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลสุเทพ
อำเภอดมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) สังกัด สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
02 กรกฎาคม 2561