ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนโครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม" (Say No to Foam)

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม" (Say No to Foam) โดยรณรงค์ให้ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดย นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานพิธี และนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชนต่าง ๆ และประชาชนในตำบลต้นธงเข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
26 มิถุนายน 2561