ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนจัดอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลต้นธง

วันพฤหัสบดี ที่31 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 น.

ด้วยกองสวัสดิการและสังคม และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลต้นธง ตามที่รัฐบาลใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดมาตรการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้มีบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ ระยะ 2 และพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว โดยการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดีการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปตามความเรียบร้อย ตอบสนองต่อความต้องการของเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์

ณ ห้องปประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
31 พฤษภาคม 2561