ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602จัดอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลต้นธง

วันพฤหัสบดี ที่31 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 น.

ด้วยกองสวัสดิการและสังคม และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลต้นธง ตามที่รัฐบาลใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดมาตรการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้มีบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ ระยะ 2 และพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว โดยการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดีการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปตามความเรียบร้อย ตอบสนองต่อความต้องการของเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์

ณ ห้องปประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
31 พฤษภาคม 2561