ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนโครงการ หุ้นส่วน ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่า
 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561

     ด้วยเทศบาลตำบลต้นธงร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ได้จัดโครงการ หุ้นส่วน ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาชีวิตคนในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โดยได้นำ เครือข่ายวัฒนธรรมตำบลต้นธง ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้น้ำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม อสม. เด็กและเยาวชน ในตำบลต้นธง และกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลต้นธง ได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การจัดการทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน บ้านไร่กองขิง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองความ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และยังได้เข้าเยี่ยมชมโบราณสถาน วัดต้นเกว๋น ตำบลหนองความ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และสำคัญ เพื่อเรียนรู้กระบวนการพัฒนาแห่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งความรู้ในชุมชนเพื่อที่จะได้นำมาประยุกต์และต่อยอดแหล่งโบราณสถานในตำบลต้นธงสืบไป โดยการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน


 
24 พฤษภาคม 2561