ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602โครงการ หุ้นส่วน ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่า
 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561

     ด้วยเทศบาลตำบลต้นธงร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ได้จัดโครงการ หุ้นส่วน ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาชีวิตคนในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โดยได้นำ เครือข่ายวัฒนธรรมตำบลต้นธง ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้น้ำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม อสม. เด็กและเยาวชน ในตำบลต้นธง และกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลต้นธง ได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การจัดการทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน บ้านไร่กองขิง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองความ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และยังได้เข้าเยี่ยมชมโบราณสถาน วัดต้นเกว๋น ตำบลหนองความ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และสำคัญ เพื่อเรียนรู้กระบวนการพัฒนาแห่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งความรู้ในชุมชนเพื่อที่จะได้นำมาประยุกต์และต่อยอดแหล่งโบราณสถานในตำบลต้นธงสืบไป โดยการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน


 
24 พฤษภาคม 2561