ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602จัดโครงการฝึกอบรมและสัมนาศึกษาดูงาน

วันพุธ ที่27 มิุถุนายน 2561
เวลา09.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง จัดโครงการฝึกอบรมและสัมนาศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและสมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลต้นธง ระหว่างวันที่ 27 - 1 กรกฏาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
27 มิถุนายน 2561