ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนจัดโครงการฝึกอบรมและสัมนาศึกษาดูงาน

วันพุธ ที่27 มิุถุนายน 2561
เวลา09.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง จัดโครงการฝึกอบรมและสัมนาศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและสมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลต้นธง ระหว่างวันที่ 27 - 1 กรกฏาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
27 มิถุนายน 2561