ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เพื่อ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ

วันศุกร์ ที่1 มิถุนายน 2561
เวลา 10.00

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมประธานสภาและสมาชิกสภา ตำบลต้นธง และ ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เพื่อ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ราย นายประจักษ์ พงษ์ไพร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัด สำนักปลัดเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เพื่อมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานท่วไป ระดับต้น) สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
01 มิถุนายน 2561