ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปได้ร่วมกันขึ้นไปอัญเชิญน้ำทิพย์ จาก ยอดดอยขะม้อ

เมื่อวันอาทิตย์ ที่13 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับประชาชน บ้านศรีย้อยและประชาชนในตำบลต้นธง ได้ร่วมกันขึ้นไปอัญเชิญน้ำทิพย์ จาก ยอดดอยขะม้อ เพื่ออัญเชิญ ไป สรงน้ำพระธาตุเจ้ากู่ละมัก ประจำปี 2561 ( ถือว่าเป็นปฐมสังฆารามแรกแห่งนครหริภุญชัย เป็นวัดที่เจ้าแม่สร้าง ครูบาศรีวิชับบูรณะ ) และเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพและการสักการะ ของคนในตำบลต้นธงและจังหวัดลำพูน รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป 
# ปีนี้ ประชาชนมาร่วมกันคึกคักกว่าทุกปี


 
13 พฤษภาคม 2561