ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ได้ร่วมกันขึ้นไปอัญเชิญน้ำทิพย์ จาก ยอดดอยขะม้อ

เมื่อวันอาทิตย์ ที่13 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับประชาชน บ้านศรีย้อยและประชาชนในตำบลต้นธง ได้ร่วมกันขึ้นไปอัญเชิญน้ำทิพย์ จาก ยอดดอยขะม้อ เพื่ออัญเชิญ ไป สรงน้ำพระธาตุเจ้ากู่ละมัก ประจำปี 2561 ( ถือว่าเป็นปฐมสังฆารามแรกแห่งนครหริภุญชัย เป็นวัดที่เจ้าแม่สร้าง ครูบาศรีวิชับบูรณะ ) และเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพและการสักการะ ของคนในตำบลต้นธงและจังหวัดลำพูน รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป 
# ปีนี้ ประชาชนมาร่วมกันคึกคักกว่าทุกปี


 
13 พฤษภาคม 2561