ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชึวิตปลุกพืช

วันพฤหัสบดี ที่่10 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ด้วยกองส่งการเกษตรเทศบาลต้นธง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชึวิตปลุกพืช กิจกรรม การส่งเสริมการปลูกโกโก้แซมลำใย นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวพิธีเปิด นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบล้นธง กลาวรายงาน พร้อมนี้ กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ศูยน์บริการเกษตรประจำตำบลต้นธงและอาสาสมัครเกษตรตำบลต้นธง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
10 พฤษภาคม 2561