ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่"

วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561
เวลา 09:00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยพนักงานราชการ เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 8/2561โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ลานหน้าวัดกอม่วง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ยังได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ "ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)" ในแต่ละตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนสู่ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" อันเป็นการขยายผลพัฒนาต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2560 ที่จังหวัดลำพูนได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดสะอาดระดับประเทศ ต่อไป

น.ส ทิพย์วรรณ ไพรสิงห์ ;รายงานข่าวงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นธง


 
23 พฤษภาคม 2561