ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ประชุมระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3

วันอังคาร ที่22 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.30-14.30 น.

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับคณะ กรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลต้นธง ประชุมระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบในประชุม
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
3. ระเบียบวาระการเงิน
4. เรื่องที่เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5. เรื่องติดตาม
6. เรื่องอื่นๆ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
22 พฤษภาคม 2561