ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602จัดโครงการสุขาภิบาลอาหารประจำปี 2561 ห้วงเดือนเมษายน - มิถุนายน

วัันพฤหัสบดี ที่3 พฤษภาคม 2561
เวลา09.00 - 12.00 น.

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสุขาภิบาลอาหารประจำปี 2561 ห้วงเดือนเมษายน - มิถุนายน
นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวพิธี เปิด และมอบเกียรติบัตรผู้ประกอบการ นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวเปิด รายงาน พร้อมผู้ประกอบการร้านอาหาร 11 หมู่บ้านของตำบลต้นธง ร่วมรับฟัง
กิจกรรมท่ี1 อบรมแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข
กิจกรรมที่ 2 อบรมผู้ประกอบร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียน และผู้ประกอบร้านอาหารในโรงพยาบาลลำพูน
กิจกรรมที่ 3ออกตรวจประเมินร้านอาหาร แผนลอยจำหน่ายอาหาร ร้านขายของชำ โรงอาหารในโรงเรียน และร้านอาหารในโรงพยาบาลลำพูน
กิจกรรมที่ 4 มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และอาหารปลอดภัย(Food Safety)

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
03 พฤษภาคม 2561