ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปจัดโครงการสุขาภิบาลอาหารประจำปี 2561 ห้วงเดือนเมษายน - มิถุนายน

วัันพฤหัสบดี ที่3 พฤษภาคม 2561
เวลา09.00 - 12.00 น.

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสุขาภิบาลอาหารประจำปี 2561 ห้วงเดือนเมษายน - มิถุนายน
นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวพิธี เปิด และมอบเกียรติบัตรผู้ประกอบการ นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวเปิด รายงาน พร้อมผู้ประกอบการร้านอาหาร 11 หมู่บ้านของตำบลต้นธง ร่วมรับฟัง
กิจกรรมท่ี1 อบรมแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข
กิจกรรมที่ 2 อบรมผู้ประกอบร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียน และผู้ประกอบร้านอาหารในโรงพยาบาลลำพูน
กิจกรรมที่ 3ออกตรวจประเมินร้านอาหาร แผนลอยจำหน่ายอาหาร ร้านขายของชำ โรงอาหารในโรงเรียน และร้านอาหารในโรงพยาบาลลำพูน
กิจกรรมที่ 4 มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และอาหารปลอดภัย(Food Safety)

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
03 พฤษภาคม 2561