ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ปรึกษาหารือแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสายลำพูน-ป่าซาง

วันจันทร์ ที่30 เมษายน 2561
เวลา 14.00 - 16.00 น.

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาฯเทศบาลตำบลต้นธงประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสายลำพูน-ป่าซาง
ถนนทางหลวงสายลำพูน-ป่าซาง หมายเลข106 มีผู้สัญจรบนถนนสายนี้เป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งบาดเจ็บ และเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหาย จึงจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
30 เมษายน 2561