ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602มอบเงินรายได้จากการประมูลสัตว์ สนับสนุนกองทุนบริหารจัดการคัดแยกขยะ

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติมอบเงินรายได้จากการประมูลจับสัตว์น้ำ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ให้แก่นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนกองทุนบริหารจัดการคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลต้นธง ณ สำนักงานเทศบาลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
16 กันยายน 2563