ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๙ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง กลุ่มสตรีตำบลต้นธง ชมรม อสม.ตำบลต้นธง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสันมะนะ โรงเรียนวัดสันต้นธง โรงเรียนบ้านศรีย้อย โรงเรียนอรพินพิทยาคม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง ตู้ยามตำบลต้นธง (ท่าจักร) ชมรม อปพร.ตำรวจบ้านตำบลต้นธง ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลต้นธง และสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง เพื่อน้อมรำลึก​ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่ ๕ และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้แก่ โรงเรียนอรพิทยา ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง 


 
23 ตุลาคม 2563