ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ประชุมคณะทำงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่ตำบลต้นธง ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่ตำบลต้นธง ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลต้นธง โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลต้นธง ระหว่าง เทศบาลตำบลต้นธง กับองค์กรชุมชนในพื้นที่ตำบลต้นธง ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน พร้อมมอบทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนกับทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
15 ตุลาคม 2563