ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ กิจกรรม การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของผู้สูงอาย

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง และโรงเรียนวิชชาลัยคุณภาพชีวิตตำบลต้นธง จัดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ กิจกรรม การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุให้มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีในสังคม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
29 กรกฎาคม 2563