ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602นำสิ่งของเครื่องบริโภคไปเติมใส่ ตู้ปันสุข หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่และพนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง นำสิ่งของเครื่องบริโภคไปเติมใส่ ตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-๑๙ ให้สามารถนำไปรับประทานได้ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
22 พฤษภาคม 2563