ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ป้าเกษร สุภานันท์  บ้านปากล้อง หมู่ที่ ๙ ตำบลต้นธง ที่ได้นำเอามาม่า จำนวน ๓ กล่อง (๙๐ซอง) มาเติมใส่

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณ ป้าเกษร สุภานันท์  บ้านปากล้อง หมู่ที่ ๙ ตำบลต้นธง ที่ได้นำเอามาม่า จำนวน ๓ กล่อง (๙๐ซอง) มาเติมใส่ ตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-๑๙ ให้สามารถนำไปรับประทานได้ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
22 พฤษภาคม 2563