ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วันที่ 22 มกราคม 2562
เวลา 09.00 น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่รพ.สต.ต้นธง ตัวแทนจากทหาร ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน ผอ.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน หมู่ที่ 10 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านริมกวง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

22 มกราคม 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลต้นธง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 1 -28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
22 มกราคม 2562

วันที่ 21 มกราคม 2562
เวลา 09.00 น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่รพ.สต.ต้นธง ตัวแทนจากทหาร ผอ.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 1 รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน หมู่ที่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

21 มกราคม 2562

ขอเชิญชวน.....ร่วมโครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลต้นธง ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 9 "ต้นธงเกมส์" ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันโครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลต้นธง ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 9 "ต้นธงเกมส์" ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีประเภทกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้ กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน กีฬาเปตอง ประเภททีม 2 คน กีฬาเซปักตะกร้อ ขบวนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและของดีประจำหมู่บ้าน และเริ่มการแข่งขันรอบแรกในวันที่ 19 มกราคม 2562 เป็นกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน
 
จัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
18 มกราคม 2562

วันที่ 18 มกราคม 2562
เวลา 09.00 น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นายอนันต์ นาคำ เกษตรตำบลต้นธง ผอ.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ผู้นำชุมชน ประธานผู้สูงอายุ ประธาน อสม. อสม. ประชาชน หมู่ที่ 3 ณ วัดบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 3 บ้านบ่อแฮ้ว

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

18 มกราคม 2562

วันที่ 18 มกราคม 2562
เวลา 13.30 น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันและคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ผู้นำชุมชน ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำภเอเมือง จังหวัดลำพูน
จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

18 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" มีกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวง และทำความสะอาดบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

17 มกราคม 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562
เวลา 09.00 น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผอ.รพ.สต.ต้นธง ตัวแทนจากทหาร ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน ผอ.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 1 รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ผู้นำชุมชน ประธานผู้สูงอายุ ประธาน อสม. อสม. ประชาชน หมู่ที่1 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

16 มกราคม 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562
เวลา 13.00 น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายชยุต พันธ์เดช ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน นายอรรณพ อินทร์วรรณ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลต้นธง นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

16 มกราคม 2562

วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562
เวลา 09.30 น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลต้นธง โดย นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีเด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลต้นธงร่วมโครงการ 

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

09 มกราคม 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์.......เปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินงานกิจกรรมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน พื้นที่ หมู่ที่ 1-11 ตำบลต้นธง ตามตารางการเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินงานกิจกรรมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านพื้นที่ หมู่ที่ 1-11 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

09 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562

เทศบาลตำบลต้นธง โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 และถ้วยรางวัล ที่ 3 รายการฟุตบอลอำเภอเมืองลำพูน คัพ มาให้เทศบาลที่สนับสนุน จากเจ้าของสนามฟุตบอลคาวบอยฟิลด์ นำมามอบให้กับเทศบาลตำบลต้นธง
ในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

09 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562
 
นายเมทาวัฒน์ ทรัพย์ภรากรณ์ นักสันทนาการเป็นตัวแทนเทศบาลตำบลต้นธงรับมอบลูกชิ้นจากบ้านสันมะนะที่นำมาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตในพื้นที่ตำบลต้นธง
ในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
09 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562
 
นายสว่าง ณ วงศ์ สมาชิกสภาเทสบาลตำบลต้นธง เขต 1 ว่าที่รต. สรรเสริญ ไชยยา ผู้อำนวยการกองช่าง นายเมทาวัฒน์ ทรัพย์ภรากรณ์ นักสันทนาการเป็นตัวแทนเทศบาลตำบลต้นธงรับมอบน้ำดื่มจากนิ่มซีเส็งที่นำมาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตในพื้นที่ตำบลต้นธง
ในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
09 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562
 
เทศบาลตำบลต้นธง โดย พนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง พร้อมอสม.แต่ละหมู่บ้าน ร่วมกับอำเภอเมืองลำพูน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม kick off 60 วัน แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ต.อุโมงค์ โดยมีกิจกรรมทำพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เดินขบวนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
09 มกราคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 29  (430 รายการ)