ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ นายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินการลงพื้นที่ต่อเนื่อง จัดสถานที่ และกางเต็นท์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

24 มกราคม 2563

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ นายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินการลงพื้นที่และกางเต็นท์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

23 มกราคม 2563

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้แผนยุทศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

23 มกราคม 2563

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ นายอาณัติ พุ่มพวง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน และนางสาวกรกมล ตุ้ยสารศรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสะท้อนข้อมูลการดำเนินงานวิจัยโครงการ "การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตภาคเหนือ ๖ จังหวัด" ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
23 มกราคม 2563

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ โรงพยาบาลลำพูน จัดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณถนนเลียบลำเหมืองไม้แดง ด้านอาคาร ๑๐๐ ปี สธ.โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

22 มกราคม 2563

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปรับปรุงแผนอัตรากำลังครั้งที่ ๓) งบประมาณ (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

21 มกราคม 2563

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุมหารือ การดำเนินการจัดทำโครงการ กีฬาเยาวชนและประชาชน ตำบลต้นธง ต้านภัยยาเสพติด "ต้นธงเกมส์" ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา อันจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

17 มกราคม 2563

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน โรงเรียน พื้นที่สาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) โดยมีท่านชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

17 มกราคม 2563

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ นางสาวหัทยา วงค์ราษฎร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมประชุมตามโครงการขับเคลื่อนและติดตามผล แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ฮัดเดิ้ล อีเว้นท์ ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

17 มกราคม 2563

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีนายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

16 มกราคม 2563

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุม เตรียมการรับเสด็จ ประดับธงชาติ และธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. ภายใต้พระชฎา ไม่มีกรรเจียกจร และภารกิจอื่นๆตามเส้นทางเสด็จ ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั่น ศาลากลางจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

16 มกราคม 2563

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการชุมคณะทำงานยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขหรือแมว และ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

16 มกราคม 2563

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลุกและปรับแผน (ประเภท อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ปี ๒๕๖๒) ภายใต้โครงการ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน กระทรวงพลังงาน กับ กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

14 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกองช่าง เข้าร่วมประชุมประจำปีของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายพญาอุต เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังปัญหาการดำเนินการการใช้น้ำในรอบปีต่อไป ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่สันมะนะ

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

14 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายอำเภอเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง ณ บ้านสันต้นธง หมู่ที่ ๒

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

13 มกราคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 57  (848 รายการ)