ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้ทำบันทึกข้อตกความร่วมมือ (MOU) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการ "คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" ระหว่างจังหวัดลำพูน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือ (MOU)
 
ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
16 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงร่วมกันกับประชาชนบ้านศรีย้อยตำบลต้นธง เตรียมงานประเพณีลอยโขมด ทำเครื่องสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา ทำโขมด และประดับ ตกแต่งสถานที่ บริเวณท่าน้ำ วัดรมณียาราม (กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ภาพ : เมทาวัฒน์ ทรัพย์ภรากรณ์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นธง

16 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการกับเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมตอบแบบสอบถามการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผ่านมือถือ   สมาร์ทโฟน หรือทางเว็บไซต์ ทางช่องทาง URL หรือสแกน คิวอาร์โค้ดที่แนบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561    

14 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการกับเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมตอบแบบสอบถามการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผ่านมือถือ   สมาร์ทโฟน หรือทางเว็บไซต์ ทางช่องทาง URL หรือสแกน คิวอาร์โค้ดที่แนบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561    

14 พฤศจิกายน 2561

เชิญชวน....ร่วมงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ประจำปี ๒๕๖๑ วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ วัดรมณียาราม (กู่ระมัก) หมุ่ที่ ๔ บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก )
ในงานมีการอบรมทำโขมดเล็ก โขมดหลวง พิธีสงฆ์ สะเดาะเคราะห์สืบชะตา การลอยโขมด ประกวดรำวงย้อนยุค ฯลฯ

*****************************************************

13 พฤศจิกายน 2561

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ประจำปี ๒๕๖๑ มา ณ โอกาสนี้

13 พฤศจิกายน 2561

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธงได้จัดกิจกรรมประชาคมระดับตำบล ตำบลต้นธง เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นแและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนเพื่อนำขอมูลที่ได้มาบริหารจัดการงานในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและบูรณาการร่วมหน่วยงานอื่น ให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

12 พฤศจิกายน 2561

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานในการประชุม ได้ดำเนิการประชุม ลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 4 โดยติดตามกิจกรรมต่างๆ กับผู้นำชุมชน ในกิจกรรม การอบรม การเดินขบวน กาดมั่วครัวแลง ฟ้อนเล็บ ฯลฯ

 

01 พฤศจิกายน 2561

วันอังคาร ที่30 ตุลาคม 2561
เวลา09.00 น.

ด้วยกองการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทร์เป็นก๊าชชีวภาพ ภายใต้โครงการวิจัย เรื่องการศึกษาเกิดก๊าชชีวภาพจากการหมักย่อยสลายในสภาวะไร้ออกฃิเจนของ ผักตบชวา เศษก้านและใบไม้รวม และเศษอาหาร"โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เทศมนตรีตำบลต้นธงเป็นประธานเปิดโครงการ และ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลิ่นประทุม ปัญญาปิง หัวหน้าโครงการ ได้จัดการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ณ วัดบ่อแฮ้ว ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
30 ตุลาคม 2561

ในวันนี้ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายประกาศิต   รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานในการประชุม ได้ดำเนิการประชุม ลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 4 โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.กาดมั่วครัวแลง

2.รำวงย้อนยุด

3.การเดินขบวน

4.การแสดงฟ้อน

5.พิธีสงฆ์

 

25 ตุลาคม 2561

วันอังคาร ที่23ต.ค.61
เวลา 08.30 น.
เทศบาลตำบลต้นธงได้จัดงาน วันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งได้มีการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ นำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ได้มี สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน รัฐวิสาหกิจ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนวิทยาลัยสงฆ์ ลำพูน อสม. และประชาชนในตำบลต้นธงร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ณ วิทยาลัยสงฆ์ ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
:ประชาสัมพันธ์ ทต.ต้นธง

23 ตุลาคม 2561

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานในการประชุม การดำเนินงาน ประเพณี ลอยโขมด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 และการจัดงาน วันปิยมหาราช ประจำปี 2561 เพื่อหารือแนวทางในการจัดงานและจัดกิจกรรมต่างๆ

 

 

 

18 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดี 18 ต.ค. ๒๕61 เวลา 09.00 น. 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และ ประชาชนตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่9 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ซึ่งมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จ.ลำพูน และหลังจากเสร็จสิ้นพิธี ณ ศาลากลาง จ.ลำพูน ได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลงพื้นที่ในตำบลต้นธง ม.4 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน กำจัดผักตบชวา บริเวณสะพานท่าจักร ม.4 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 
…………………………………
ข่าว: น.ส.ทิพย์วรรณ ไพรสิงห์ 
น.สกรณีการ์ อ๊อดเดช /ภาพ งานประชาสัมพันธ์

18 ตุลาคม 2561

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีพร้อมด้วยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

13 ตุลาคม 2561

วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561
เวลา 09.30 น.

นายประกาศิต รังสรรค์ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และนางสาวธัญญารัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะฯ ในการเดินทางมาตรวจราชการและเยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย...ไทยยังยืน”

ณ บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

03 ตุลาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 26  (380 รายการ)