ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธาน กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง ตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

09 กรกฎาคม 2563

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ โรงเรียนวิชชาลัยคุณภาพชีวิตตำบลต้นธง และชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง จัดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ กิจกรรม ชีวิตวิถีใหม่ของคนไทยในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

08 กรกฎาคม 2563

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๗.๓๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ตลอดจนประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลต้นธง ร่วมกันทำบุญใส่บาตร ในวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา และสัปดาห์พระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อดำรงสืบสานพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่น ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ณ บริเวณหน้า สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

03 กรกฎาคม 2563

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดกิจกรรมต่อยอดด้านพลังงาน ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานปแระชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

02 กรกฎาคม 2563

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการลงพื้นที่เพื่อประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

02 กรกฎาคม 2563

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชุดปฏิบัติงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ “โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันให้ข้อมูลในการปรับปรุงฝายในครั้งนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างฝาย บ้านวังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

01 กรกฎาคม 2563

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกันต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองลำพูน ในโอกาสเดินทางมาส่ง นางสุจิรา พุทธวีวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งรับโอน/ย้าย พนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

01 กรกฎาคม 2563

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนงาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงข้อราชการ ติดตามงาน มอบหมายงาน รับฟังข้อคิดเห็น ในการนี้ได้แนะนำนางสุจิรา พุทธวีวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งรับโอน/ย้าย พนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธง และนางสาวพิราวรรณ ยองจา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร สังกัด กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง ให้ย้ายพนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง ให้ในที่ประชุมทราบ โดยมีรองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่-พนักงาน ข้าราชการ เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

01 กรกฎาคม 2563

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง และมีนายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุงและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

01 กรกฎาคม 2563

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่ตามโครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ร่วมกับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

30 มิถุนายน 2563

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรไทย โดยกองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพร บ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

30 มิถุนายน 2563

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

29 มิถุนายน 2563

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้นายพงศกร ยาทัญ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลต้นธง ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

29 มิถุนายน 2563

วันที่ ๒๖​ มิถุนายน ​๒๕๖๓

เวลา​ ๐๘.๓๐​ -​ ๑๖.๓๐​ น.​

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง ได้ร่วมกันรับฟังการถ่ายทอดสด การอบรมทบทวนการดำเนินงานการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลและทบทวนระบบข้อมูลการรายงานผลโปรแกรมกองทุนฯ ผ่านระบบ Facebook Live Page กองทุนสุขภาพท้องถิ่น เขต ๑ เชียงใหม่ https://www.facebook.com/localfund.nhso01/ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

26 มิถุนายน 2563

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองช่าง ได้นำรถแบคโฮลงพื้นที่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ บริเวณหน้าวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณประโยชน์

26 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 75  (1111 รายการ)