ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ 8 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 111 ตัว
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
19 มีนาคม 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562
 
นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว บ้านจักรคำพิมุข หมู่ที่ 7 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 304 ตัว
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
18 มีนาคม 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562
เวลา 08.30น.
 
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พนักงานเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลต้นธง พร้อมประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อม กล่าวคำถวายราชสดุดี และอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะ ต.ท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
18 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อและใช้บริการกับเทศบาลตำบลต้นธง เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานครั้งต่อไป

วิธีการโดยผู้มาติดต่อและใช้บริการ ทำการสแกน QR Code ตามรูป แล้วกรอกข้อมูลในแบบประเมินความพึงพอใจ

ซึ่งแบบประเมินนี้จัดทำโดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน

18 มีนาคม 2562

วันที่ 15 มีนาคม 2562
 
นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ อศป.ตำบลต้นธง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 202 ตัว
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
15 มีนาคม 2562

นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธงออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข ให้กับสุนัขและแมว บ้านพันตาเกิน หมู่ที่ 5 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 212 ตัว
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
14 มีนาคม 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562

นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ อศป. บ้านศรีย้อย หมู่ที่ 4 ต.ต้นธง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว จำนวน 224 ตัว 

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

12 มีนาคม 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562
 
นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธงได้รับมอบหมายให้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัยและผู้พิการ ตำบลต้นธง ณ ห้องประชุม รพ.สต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
08 มีนาคม 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 น.
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามงาน โดยมี รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเทศบาลตำบลต้นธงร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
08 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น/ข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติในสังกัดเทศบาลตำบลต้นธงที่ว่าง ดังนี้
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ผู้มีความประสงค์จะโอนสามารถยื่นเอกสารประกอบการพิจารณามายังสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 053-534775 ต่อ 603 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
07 มีนาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ให้บริการเก็บและขนขยะมูลฝอย ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ตามตารางแสดง วัน เวลาและเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

07 มีนาคม 2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง อศป.ตำบลต้นธงออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 3 ต.ต้นธง จำนวน 184 ตัว

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

06 มีนาคม 2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562
เวลา 13.00 น.
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ตำบลต้นธง โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง ตัวแทนหน่วยงานราชการในตำบลต้นธง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ประชาชนตำบลต้นธง และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาบริหารจัดการงานในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
06 มีนาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง และอศป.ตำบลต้นธง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ภายในเขตเทศบาลตำบลต้นธง ทั้ง 11 หมู่บ้าน ตามตารางแสดงกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 พื้นที่ตำบลต้นธง
โดย
1. เจ้าของสุนัขและแมวต้องได้รับการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวก่อนที่สุนัขและแมวรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2. เจ้าของสุนัขและแมวต้องเตรียมเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่วันที่มารับวัคซีน
2.1 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.2 รูปถ่ายเจ้าของคู่สุนัขและแมว (ถ่ายทีละตัว) ตามจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
06 มีนาคม 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562
เวลา 09.30 น.
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 2/2562 โดย นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พร้อมเสนอปรับปรุง แก้ไขวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลต้นธง เป็น "ต้นธงน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม" และร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
04 มีนาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 32  (470 รายการ)