ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602สัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้นายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยนายพงศกร ยาทัญ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนายอาทิตย์ ปริเตนัง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
29 กันยายน 2563

รับมอบใบประกาศเกียรติคุณที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปี พ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ให้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ครบทุกขั้นตอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สะอาดสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

29 กันยายน 2563

กิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณลานหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

28 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

28 กันยายน 2563

เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ตำบลขับ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้นายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง ให้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการเสริมสร้าง "ตำบลขับขี่ปลอดภัย" ดีเด่น จำนวน ๓ แห่ง ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

28 กันยายน 2563

มอบบ้าน โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ร่วมเป็นเกียรติมอบบ้าน โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓ ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ บ้านเลขที่๒๐๙/๒ บ้านปากล้อง หมู่ที่ ๙ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

25 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตำบลต้นธง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตำบลต้นธง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายเศรษฐ ตาปิง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

25 กันยายน 2563

จิตอาสา ปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนา ปรับภูมิทัศน์,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรม จิตอาสา ปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตกของสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

24 กันยายน 2563

ประชุมคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ ๑ ประจำปี,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

24 กันยายน 2563

จิตอาสาจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณสามแยกกู่แม่ย่าฮาย,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
 
เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง จัดให้มีจิตอาสาจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณสามแยกกู่แม่ย่าฮาย ถนนลำพูน-ป่าซาง ในวันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา ๐๖.๔๐ - ๐๘.๓๐ น. และช่วงเวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
24 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

24 กันยายน 2563

ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำพูน ประจำป,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

24 กันยายน 2563

โครงการขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืน จังหวัดลำพูน ประจำปี,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตำบลต้นธง เข้าร่วมโครงการขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืน จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรมย่อยที่ ๒ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่ความยั่งยืน ระดับอำเภอ โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
23 กันยายน 2563

ประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง เพื่อติดตามงาน ชี้แจงข้อราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

23 กันยายน 2563

จิตอาสา ความปลอดภัยทางถนน ณ ถนนพื้นที่ตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำกิจกรรม จิตอาสา ความปลอดภัยทางถนน ณ ถนนพื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

23 กันยายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 82  (1229 รายการ)