ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปวันอังคาร ที่25 กันยายน 2561
เวลา09.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเหตุแก่ผู้ปกครองและเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลต้นธง พร้อมข้าราชการ พนักงาน

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง

25 กันยายน 2561

นศุกร์ ที่7 สิงหาคม 2561
เวลา09.30 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนางสาว ธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเป็นประธาน เปิดระเบียบบวาระการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง เพื่อให้การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) เป็นไปด้วยความเรียร้อย

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

07 กันยายน 2561

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 ทางกองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธงได้ จัดการประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและการทำประชาพิจารณ์ชุมชน เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลต้นธง และยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU : MEMORANDUM OF UNDESTANDING การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ในตำบลต้นธงระหว่าง เทศบาลตำบลต้นธง กับ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำด้านวัฒนธรรม ผู้นำการเกษตร คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลต้นธง และ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลต้นธง

03 กันยายน 2561

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลต้นธง  ได้มีการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 4/2561 โดย นายประกาศิต  รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ิ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

30 สิงหาคม 2561

วันอังคาร ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน

28 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ ที่24 ส.ค. 61
เวลา 16.00 น.

เทศบาลตำบลตำบลต้นธง นำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และนางสาวธัญญารัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงาน "มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ปี 2561" โดยจังหวัดลำพูนได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน (เชิงสะพานท่าขาม) และบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องการจำหน่ายลำไยคุณภาพ และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานท่านาง ไปตามถนนหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งในงานจะมีการจำหน่าย ลำไยสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย และผลิตภัณฑ์(OTOP)ของจังหวัดลำพูน

ณ บริเวณถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

24 สิงหาคม 2561

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาบตำบลต้นธงปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธงเป็นตัวแทนเทศบาลตำบลต้นธง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2561 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมวางพวงมาลา ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง

19 สิงหาคม 2561

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลต้นธง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน

ซึ่งโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลต้นธง จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางทุนทางวัฒนะรรมของชุมชนของตำบลต้นธง ที่มีความโดดเด่น ในด้านเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลายและคุณลักษณะที่ดีและมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มตัวแทนในตำบลต้นธง

ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นธง

17 สิงหาคม 2561

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้กองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลต้นธง
ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง บริเวณถนนด้านข้าง ด้านหน้า รร.อรพิน หน้าวัดกู่เหล็ก ด้านหลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพุน ถนนเลียบลำเหมืองไม้แดง(โรงสีข้าว) ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

16 สิงหาคม 2561

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลต้นธง
ดำเนินการ ปรับผิวทางถนนเลียบลำเหมืองฟ้าผ่า ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน และวัดระยะทางเพื่อใช้สำหรับการออกแบบถนนเลียบลำเหมืองฟ้าผ่าให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพู

15 สิงหาคม 2561

วันอังคาร ที่14 สิงหาคม 2561

เวลา 09.30 น. ด้วยสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2561  วันที่1 - 30 สิงหาคม 2561นั้น เพื่อให้เตรียมข้อมูลสำหรับตอบกระทู้หรืออภิปรายของสภาเทศบาลตำบลต้นธง

 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

 

14 สิงหาคม 2561

วันอาทิตย์ ที่12 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธงร่วมงานจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยนช์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อม นางจิณณษรัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน นายอำเภอเมืองลำพูน นายประทีบและนายประกาศิต รังสรรค์ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง และประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลต้นธง
เพื่อกำจัดวัชพืชในลำเหมืองไม้แดง และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนเลียบลำเหมืองไม้แดง

ณ บริเวณอาคาร 108 การสาธารณสุขไทยโรงพยาบาลลำพูน

12 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมวันแม่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ คว่ำน้ำที่ขังตามที่ต่าง ๆ กำจัดลูกน้ำยุงลายภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง
ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

10 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงเข้าร่วมพิธีลงนามประกาศ อำเภอเมืองลำพูน No Foam ภายใต้การขับเคลื่อน “จังหวัดลำพูนสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ในงานมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 15 แห่งในเขตอำเภอเมืองลำพูน ,ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธงได้จัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการประกาศ No Foam เพื่อเป็นการขยายผลนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการขยะ ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยจังหวัดลำพูนพร้อมที่จะประกาศ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” ภายในเดือนกันยายน 2561 นี้ ถือเป็นการต่อยอดหลังจากที่จังหวัดได้รับรางวัล จังหวัดสะอาดอันดับ 1 ของประเทศเมื่อปี 2560

ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

10 สิงหาคม 2561

วัน อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น.

นางสาวอรทัย ทาธง นักวิชาการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธง และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธง ได้ทำการต้องรับ นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขฯ เทศบาลตำบลต้นธง ที่ได้มาให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคระบาด ที่มาในช่วงฤดูฝน เช่น โรคไข้เลือดออก และ โรคมือเท้าปาก  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง

07 สิงหาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 24  (356 รายการ)