ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

          เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ได้นำพวงหรีดไปมอบ เพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัยให้กับ นายอนันต์ วุฒิโรธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง และประธานสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ที่ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวมอายุได้ ๕๘ ปี ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ ๘๐/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

13 พฤศจิกายน 2562

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมโครงการต้นธงวัยใสสานสายใยครอบครัว ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

12 พฤศจิกายน 2562

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เจ้าหน้าที่และพนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกันบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากบริเวณท่าน้ำกวง หน้าวัดรมณียาราม(กู่ระมัก) เพื่อนำไปประดิษฐ์ที่วัดรมณียาราม (กู่ระมัก) หลังเสร็จจากงานประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ "ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก" ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

11 พฤศจิกายน 2562

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรม จิตอาสา การป้องกันไข้เลือดออก ซึ่งมีการรณรงค์กำจัดยุงลาย อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลต้นธง ณ บ้านพันตาเกิน หมู่ที่ ๕ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

11 พฤศจิกายน 2562

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธง ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง ชาวบ้านและประชาชนตำบลต้นธง ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน โรงเรียนวัดสันต้นธง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และชุมชนมอญบ้านบ่อคาว หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ร่วมกันเดินขบวนแห่โขมดหลวง โดยริ้วขบวนวงโยธวาธิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ถึงบริเวณที่จัด งานประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ "ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก" ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

08 พฤศจิกายน 2562

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธง ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง ชาวบ้านและประชาชนตำบลต้นธง ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน โรงเรียนวัดสันต้นธง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และชุมชนมอญบ้านบ่อคาว หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ร่วมกันต้อนรับ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด งานประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ "ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก" พร้อมด้วยนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ซึ่งให้เกียรติมาร่วมพิธี ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

 

08 พฤศจิกายน 2562

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม การประกวดและการแข่งขันกิจกรรมบนเวที จากนั้นนายอรรณพ อินทร์วรรณ กำนันตำบลต้นธง ได้เป็นตัวแทนชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง กล่าวถึงจุดประสงค์ของงานประเพณีและกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน รวมไปถึงชาวบ้านประชาชนที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้

ซึ่งกิจกรรมบนเวที ประกอบไปด้วย

- กิจกรรมแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ของเยาวชนในพื้นที่ตำบลต้นธง

- การประกวดรำวงย้อนยุค

- การประกวดแม่ญิงงาม 

งานประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ "ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก" วันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

08 พฤศจิกายน 2562

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบลต้นธง  นำโดยนายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวหัทยา วงศ์ราษฎร์ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง ในงานสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาประเพณียี่เป็งล้านนา ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
08 พฤศจิกายน 2562

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรม จิตอาสา การป้องกันไข้เลือดออก โดยมีการรณรงค์กำจัดยุงลาย อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลต้นธง ณ บ้านจักรคำภิมุข หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

08 พฤศจิกายน 2562

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์การ ทำโขมดเล็ก โขมดหลวง โคมหู กระต่าย โคมไฟล้านนา ผางปะทีป การตัดช่อ และตุงแบบล้านนา การ เย็บ พับ ประดิษฐ์ ตกแต่ง ใบตอง ดอกไม้ ฯลฯ และกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง “ไขปริศนาประเพณีลอยหะมด (ลอยโขมด) ลอยกระทง ล่องสะเปา ยี่เป็ง”ในงานประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ "ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก" วันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

07 พฤศจิกายน 2562

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธาน บวงสรวงพระธาตุเจ้ากู่ละมัก งานประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ "ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก" วันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

06 พฤศจิกายน 2562

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต  รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ประธานคณะกรรมการ การจัดกิจกรรม งานประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ "ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก" กล่าวรายงานกิจกรรมต่อ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การประกวดและการแข่งขัน ซึ่งประกอบไปด้วย  

               - การแข่งขันการประกวดการทำพระเจดีย์ทราย

               - การแข่งขันการประกวดการทำซุ้มประตูป่า

               - การแข่งขันกีฬาเปตอง

               - การแข่งขันประกวดทำอาหารพื้นเมือง (ลาบ)

ณ ข่วงวัฒนธรรม ท่าน้ำวัดรมณียาราม(กู่ระมัก) ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

06 พฤศจิกายน 2562

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต  รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม การประกวดและการแข่งขัน ซึ่งประกอบไปด้วย  

- การแข่งขันตีกลองหลวง

- กิจกรรม กาดหมั้ว ของดี ๑๑ หมู่บ้าน และชมข่วงวิถีชุมชนทุนทางวัฒนธรรมตำบลต้นธง

กิจกรรมบนเวที ได้แก่

- กิจกรรมแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ของเยาวชนในพื้นที่ตำบลต้นธง                                             

- การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม การชกมวยไทย

- การประกวดหนูน้อย งานประเพณีลอยโขมด

ในงานประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ "ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก" ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

06 พฤศจิกายน 2562

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้เรียนเชิญ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ "ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก" วันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ข่วงวัฒนธรรมท่าน้ำวัดรมณียาราม(กู่ระมัก) ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

05 พฤศจิกายน 2562

เทศบาลตำบลต้นธง เชิญชวนเที่ยวงาน ประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ "ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก" ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ข่วงวัฒนธรรม ท่าน้ำวัดรมณียาราม(กู่ระมัก) ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

05 พฤศจิกายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 52  (771 รายการ)