ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการกินอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งและโรคอ้วน โดย อสม. และชุมชนบ้านจักรคำภิมุข หมู่ ๗ ตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลต้นธง ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านจักรคำภิมุข หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

20 กันยายน 2562

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๔๕ น.
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ วิทยากร กลุ่มชาวบ้าน กลุ่มแม่บ้าน บ้านสันมะนะ หมู่ ๖ และกลุ่มเยาวชนในตำบลต้นธง ตามโครงการหุ้นส่วนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาชีวิตคนในชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ (เครื่องบวงสรวงล้านนา) ซึ่งจัดโดยสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ณ ศาลาประชารัฐ บ้านสันมะนะ หมู่ ๖ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
 
 
20 กันยายน 2562

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
 
เทศบาลตำบลต้นธง จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดย นายเศรษฐ ตาปิง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม ณห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
20 กันยายน 2562

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานปิดกิจกรรมโรงเรียน "วิชชาลัยคุณภาพชีวิต" ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ และให้เกียรติมอบใบปัญญาบัตรแก่นักเรียนโรงเรียน "วิชชาลัยคุณภาพชีวิต" จำนวน ๖๙ ท่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

19 กันยายน 2562

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุมการดำเนินงาน ประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ขับเคลื่อน ครั้งที่ ๑) เรื่องเสนอและพิจารณางานประเพณีงานลอยโขมด ตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

19 กันยายน 2562

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และประธานอนุกรรมการด้านการจัดทำแผนและกลั่นกรองโครงการ เป็นประธานการประชุม อนุกรรมการด้านการจัดทำแผนและกลั่นกรองโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลต้นธง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

 

19 กันยายน 2562

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง นิติกร และพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกันประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

18 กันยายน 2562

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ( กิจกรรม อบรม การทำสลากย้อม ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลต้นธง ซึ่งมีนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ได้มีชาวบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชนในตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ วัดสันต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

17 กันยายน 2562

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมเกษตรกร เรื่อง การใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส ให้ถูกต้องปลอดภัย เพื่อฝึกอบรมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ๓ ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอไพริฟอส) ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยและไม้ผลต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมของตำบลต้นธง จำนวน ๖๐ ราย พร้อมได้มีการทดสอบความสามารถ เพื่อออกใบอนุญาตการใช้สารเคมีดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

17 กันยายน 2562

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ทำลายเชื้อไข้หวัดนก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ตำบลต้นธง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ณ ศาลาเก้าห้อง วัดสันต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

16 กันยายน 2562

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร เพื่ออบรมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของพนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

15 กันยายน 2562

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ พนักงานของเทศบาลตำบลต้นธง ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ หลักการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

11 กันยายน 2562

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๔.๓๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมทำบุญถวายทานสลากย้อมให้วัดน้ำโค้ง งานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

11 กันยายน 2562

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกันต้อนรับคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

11 กันยายน 2562

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการโครงการหุ้นส่วนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาชีวิตคนในชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดโดยสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านจักรคำภิมุข หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

10 กันยายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 47  (694 รายการ)