ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

     นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน "การเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง และมีนายพงศกร ยาทัญ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน มาบรรยายถึง แนวทางการจัดการเลือกตั้ง และลักษณะการกระทำต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งของท้องถิ่น ตลอดจนตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

23 กรกฎาคม 2562

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

     นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้ นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธานเปิด โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยสมุนไพรไล่ยุง อสม. บ้านสันต้นธง หมู่ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลต้นธง ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๒

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

22 กรกฎาคม 2562

วันนี้ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

      เทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด และนายจรูญ อ๊อดเดช ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดและกองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสาตำบลต้นธง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย มีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธี ณ ลานด้านหน้าสนามยิงปืนจังหวัดลำพูน เชิงสะพานท่าจักร และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริเวณสวนปฏิบัติธรรมท่าจักรฯ เชิงสะพานท่าจักร ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

20 กรกฎาคม 2562

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปวัสดุเกษตรเป็นภาชนะบรรจุอาหาร โดยกองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง บูรณาการร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ้านโฮ่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

19 กรกฎาคม 2562

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้ นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธานเปิด โครงการ งดเหล้า งดการพนัน ในงานศพ โดยชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนประกันสุขภาพตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านจักคำภิมุข หมู่ที่ ๗

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

15 กรกฎาคม 2562

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบบลต้นธง

12 กรกฎาคม 2562

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิด โครงการถังบำบัดน้ำเสียภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

12 กรกฎาคม 2562

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านการประหยัดพลังงานในครัวเรือน การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการประหยัดพลังงานในชุมชน และสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและรัฐวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

11 กรกฎาคม 2562

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชนตำบลต้นธง และเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดโครงการ การจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน กิจกรรมให้ความรู้ "การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

10 กรกฎาคม 2562

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธง จัดโครงการ โรงเรียนวิชชาลัยคุณภาพชีวิตตำบลต้นธง สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ "การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความพิการ" โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

10 กรกฎาคม 2562

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม "รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ทุกวันพุธ (GREEN DAY) และ งดใช้หลอดพลาสติก" ระหว่างจังหวัดลำพูน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

09 กรกฎาคม 2562

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
เวลา ๐๙.๓๐ น.
 
นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้ นางธมน อุทุมพร ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น(การอบรมทำเทียนพรรษา)ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
 
 
 
 
09 กรกฎาคม 2562

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

       กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลต้นธง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร ในท้องที่ตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

09 กรกฎาคม 2562

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้ นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการ กินอย่างไร ให้ห่างไกล จากโรคความดันสูง ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลต้นธง ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดกมลธัชยาราม (วัดบ่อแฮ้ว) หมู่ที่ ๓

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

08 กรกฎาคม 2562

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

    นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้ นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธานเปิด โครงการโรงเรียนพ่อแม่ ร้อยดวงใจ สานสายใยรักครอบครัว ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลต้นธง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

08 กรกฎาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 42  (617 รายการ)