แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
146
เดือนนี้
3,152
เดือนที่แล้ว
6,008
ปีนี้
17,879
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
365,681
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

สรุป ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง (อย่างไม่เป็นทางการ),เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

สรุป ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง (อย่างไม่เป็นทางการ)

28 มีนาคม 2564

“เทศบาลตำบลต้นธง ซักซ้อมพร้อมรับหีบบัตรเลือกตั้ง และรวบรวม รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง” ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม  2564,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งทำการซักซ้อมขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ การรับหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนผลการนับคะแนนเลือกตั้ง จากคณะกรรมการ กปน. จำนวน 2 เขต  23 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28  มีนาคม  2564 ให้กับคณะกรรมการทำงานและเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธงในวันเลือกตั้ง  เพื่อให้คณะกรรมการฯ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และผลการรวบคะแนนเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ ก่อนที่จะมีการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง (อย่างไม่เป็นทางการ) ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้ภายในเทศบาล และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ประชาชน ผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน

 ***************************

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

25 มีนาคม 2564

“เทศบาลตำบลต้นธง” จัดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 5/2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 น.
 
“เทศบาลตำบลต้นธง” จัดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลต้นธง และนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง โดยมี นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายประกาศิต รังสรรค์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง นายธนู ครั่งเนียม กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง นายดุสิต จันทร์ผง กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง และคณะฯ ในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานสรุปจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และความคืบหน้าการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ สำหรับการเลือกตั้งสภาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และมีเรื่องพิจารณาจำนวน 6 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ -ร่างคำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง ดังนี้
1. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
2. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง
3. เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง
4. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และแบบพิมพ์ในการเลือกตั้ง
5. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลต้นธงในวันเลือกตั้ง
6. เรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง
และในการประชุมครั้งนี้ ได้มีผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน นายสมชาย สิทธิวงค์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เน้นย้ำเรื่องการวางตัวเป็นกลางของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของบัตรเลือกตั้ง ตลอดจนการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ยุติธรรม
 
***********
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
12 มีนาคม 2564

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อม ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA),เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
เวลา 08.30 น.
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมาย นางสาวอัมพร ใจอ้าย นิติกรชำนาญการ และนางแสงเดือน อินจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อม ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรม
 
*************
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
09 มีนาคม 2564

เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนงานราชการพบสื่อมวลชน/เครือข่ายสื่อออนไลน์/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2564 ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
เวลา 09.30 น.
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมาย นางสาวยลลดา วารีทิพย์ รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนงานราชการพบสื่อมวลชน/เครือข่ายสื่อออนไลน์/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ระหว่างสื่อมวลชนกับหน่วยงานภาครัฐ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการกระจายข่าวสาร ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ณ ร้านอาหารสนไผ่นายยิ้ม (หลังสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน) บ้านวังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
**********************
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
09 มีนาคม 2564

“เทศบาลตำบลต้นธง” จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลต้นธง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
 
“เทศบาลตำบลต้นธง”
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลต้นธง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
 
***************************
นายประกาศิต รังสรรค์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วย นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง นายดุสิต จันทร์ผง กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง นำทีมข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง และคณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดสันต้นธง ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชนชาวตำบลต้นธง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เพื่อร่วมกันทวงคืนความเป็นแชมป์ผู้มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อันดับ 1 ของประเทศ เป็นสมัยที่ 14 กลับคืนมาเป็นของจังหวัดลำพูนอีกครั้ง พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือประชาชน และแผ่นพับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงในครั้งนี้ด้วย
 
************************
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
05 มีนาคม 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง

เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

25 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลตำบลต้นธง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าวัดทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชาฯ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 07.30 น.
 
เทศบาลตำบลต้นธง ได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านพระครูปลัดชาติชาย ญาณโสภโณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในการเผยแพร่ข้อมูล แสดงพระธรรมเทศนา ผ่านช่องทางหอกระจายข่าวระบบเสียงไร้สาย ครอบคลุม 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลต้นธง เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าวัดทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564” ณ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ในการนี้เทศบาลตำบลต้นธง ได้นำขนม-น้ำดื่ม ร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่มาร่วมงาน และ ได้ประสานผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันต้นธง ในการพิจารณาคัดเลือกเด็กที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ยากจน เพื่อเข้ารับมอบรถจักรยาน จากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จำนวน 1 ราย ได้แก่ ด.ช.ชัยรัตน์ มณีเจริญ อายุ 10 ปี เรียนอยู่ชั้น ป.4 เกรดเฉลี่ย 3.00 โรงเรียนวัดสันต้นธง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นผู้รับมอบ โดยบรรยากาศการจัดงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น สร้างความสุข สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน ตลอดจนประชาชนผู้มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการบริการจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้

*******
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

24 กุมภาพันธ์ 2564

เตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภททั่วไป,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30 น.
 
เทศบาลตำบลต้นธง จัดการประชุม. “เตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภททั่วไป ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ” ( Video Conference โปรแกรม Zoom Meetings) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง โดยมี นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นในช่วงระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนมีนาคม 2564 โดยองค์ประกอบของคณะทำงานฯ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 10 คน มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบเอกสารการเข้ารับประเมินฯ และคณะทำงานประเมินจำนวน 16 คน มีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลการประเมินเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อหารือแนวทาง และเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงานดังกล่าวฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 
**************************
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
22 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมออกให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา) ให้แก่นักเรียน,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินกิจกรรมออกให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา) ให้แก่นักเรียน โรงเรียนอรพินพิทยา ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
*******************************
งานรประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

22 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดโรงเรียน “วิชชาลัยคุณภาพชีวิต” ตำบลต้นธง โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบสัมมาชีพในพื้นที่ตำบลต้นธง กิจกรรม ก่อไม้ไผ่จะถักสานงานเสวียน,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น.
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานกล่าวเปิดโรงเรียน “วิชชาลัยคุณภาพชีวิต” ตำบลต้นธง โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบสัมมาชีพในพื้นที่ตำบลต้นธง กิจกรรม ก่อไม้ไผ่จะถักสานงานเสวียน โดยมีนายสุริยา สำอางค์ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธงเป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญา ที่ว่า เสวียน “เรื่องเก่าไม่เล่าก็ลืม” และเป็นทางเลือกหนึ่งในการให้ความสำคัญถึงสภาพแวดล้อม รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
 
********************
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลต้นธง
07 มกราคม 2564

 “โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2564” ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น.
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2564” ซึ่งเป็นการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง ทำจากใบไม้ เศษหญ้า และมูลสัตว์ โดยใช้วงเสวียน ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลต้น ธง ดำเนินการโดย กองส่งเสริมการเกษตร บูรณาการร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลต้นธง จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
07 มกราคม 2564

จิตอาสา วัดล้องกู่ไทย บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นำผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่และพนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยชาวบ้าน บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งนำโดยนายอรรณพ อินทร์วรรณ กำนันตำบลต้นธง ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณประโยชน์และศาสนสถาน ณ วัดล้องกู่ไทย บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

26 ตุลาคม 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๙ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง กลุ่มสตรีตำบลต้นธง ชมรม อสม.ตำบลต้นธง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสันมะนะ โรงเรียนวัดสันต้นธง โรงเรียนบ้านศรีย้อย โรงเรียนอรพินพิทยาคม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง ตู้ยามตำบลต้นธง (ท่าจักร) ชมรม อปพร.ตำรวจบ้านตำบลต้นธง ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลต้นธง และสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง เพื่อน้อมรำลึก​ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่ ๕ และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้แก่ โรงเรียนอรพิทยา ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง 

23 ตุลาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 84  (1260 รายการ)