ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602จิตอาสา วัดล้องกู่ไทย บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นำผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่และพนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยชาวบ้าน บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งนำโดยนายอรรณพ อินทร์วรรณ กำนันตำบลต้นธง ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณประโยชน์และศาสนสถาน ณ วัดล้องกู่ไทย บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

26 ตุลาคม 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๙ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง กลุ่มสตรีตำบลต้นธง ชมรม อสม.ตำบลต้นธง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสันมะนะ โรงเรียนวัดสันต้นธง โรงเรียนบ้านศรีย้อย โรงเรียนอรพินพิทยาคม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง ตู้ยามตำบลต้นธง (ท่าจักร) ชมรม อปพร.ตำรวจบ้านตำบลต้นธง ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลต้นธง และสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง เพื่อน้อมรำลึก​ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่ ๕ และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้แก่ โรงเรียนอรพิทยา ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง 

23 ตุลาคม 2563

จิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานหน้าวัดหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

23 ตุลาคม 2563

ประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลต้นธง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

22 ตุลาคม 2563

เตรียมสถานที่จัดงาน ประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ เพื่อตรวจดูการทำงาน ปรับภูมิทัศน์ ย้ายต้นไม้ ๔ ต้น บริเวณพื้นที่ด้านหลังวัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ในการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน ประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ "ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก" โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ข่วงวัฒนธรรม ท่าน้ำวัดรมณียาราม (กู่ละมัก) บ้านศรีย้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

22 ตุลาคม 2563

ร้านหมูสีชมพู ที่ได้นำหน้ากากและขนมมาแจกให้กับเด็กเล็ก,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง ได้รับความอนุเคราะห์จาก ร้านหมูสีชมพู ที่ได้นำหน้ากากและขนมมาแจกให้กับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลต้นธง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

22 ตุลาคม 2563

สนับสนุนภัตตาหารเช้า อาหารว่าง และน้ำดื่ม สำหรับภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๓๕ รูป ในพิธีการทำบุญตักบาต,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๖.๐๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้นายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน สำนักปลัด ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยเทศบาลตำบลต้นธง ได้สนับสนุนภัตตาหารเช้า อาหารว่าง และน้ำดื่ม สำหรับภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๓๕ รูป ในพิธีการทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

21 ตุลาคม 2563

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลต้นธง ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

21 ตุลาคม 2563

ได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่มจาก การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน เพื่อใช้ในการบริการน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่ว,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง ได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่มจาก การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน เพื่อใช้ในการบริการน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมในงานประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ "ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก" ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม ท่าน้ำวัดรมณียาราม (กู่ละมัก) บ้านศรีย้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลต้นธง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

21 ตุลาคม 2563

ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ งานประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ เพื่อตรวจดูการทำงาน ความเรียบร้อยและความคืบหน้า ในการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน ประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ "ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก" โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ข่วงวัฒนธรรม ท่าน้ำวัดรมณียาราม (กู่ละมัก) บ้านศรีย้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

21 ตุลาคม 2563

ประชุมคณะทำงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่ตำบลต้นธง ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่ตำบลต้นธง ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลต้นธง โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลต้นธง ระหว่าง เทศบาลตำบลต้นธง กับองค์กรชุมชนในพื้นที่ตำบลต้นธง ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน พร้อมมอบทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนกับทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

15 ตุลาคม 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นำเจ้าหน้าที่-พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมทั้งให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรผู้ให้ความรู้จาก สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

14 ตุลาคม 2563

จิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยนางธมน อุทุมพร ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวพิราวรรณ ยองจา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ พนักงานกองคลัง กองส่งเสริมการเกษตร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ ณ เทศบาลตำบลเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

13 ตุลาคม 2563

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน สำนักปลัด,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง เพื่อติดตามงาน ชี้แจงข้อราชการ และแนะนำพนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคนใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

09 ตุลาคม 2563

ประชุมหัวหน้าส่วนงาน เทศบาลตำบลต้นธง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนงาน เทศบาลตำบลต้นธง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงข้อราชการ ติดตามงาน มอบหมายงานและรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากในที่ประชุม โดยมีผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่-พนักงาน ข้าราชการ เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

08 ตุลาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 84  (1247 รายการ)