ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ลงพื้นที่ พ่นสารเคมีทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ณ วัดจักรคำภิมุข หมู่ที่ ๗ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านจักรคำภิมุข หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

10 เมษายน 2563

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง เพื่อติดตามงาน ชี้แจงข้อราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำลต้นธง

09 เมษายน 2563

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ลงพื้นที่ พ่นสารเคมีทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ณ วัดสันมะนะ หมู่ที่ ๖ ศาลาประชารัฐหมู่บ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๖ และสุสานบ้านสันต้นธง หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

09 เมษายน 2563

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เวลา ๐๗.๓๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง ประชาสัมพันธ์ข่าวสถานการณ์รอบวัน โดยนายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวอังคณา ดวงแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจกับสถานการณ์และรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง 

09 เมษายน 2563

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

วลา ๑๓.๐๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดยเจ้าหน้าทีกองสาธารณสุขสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ แก่ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้า ตลาด และตรวจสอบตู้บริการอัตโนมัติของธนาคาร ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ ๘/๒๕๖๓ ๑๐/๒๕๖๓ และ ๑๑/๒๕๖๓

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

09 เมษายน 2563

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ลงพื้นที่ พ่นสารเคมีทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ณ วัดพันตาเกิน หมู่ที่ ๕ และศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านพันตาเกิน หมู่ที่ ๕ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

08 เมษายน 2563

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
 
 
เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองส่งเสริมการเกษตรติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปลูกพืช กิจกรรมฝึกอบรมการเก็บและพัฒนาเมล็ดพืชพันธุ์ดีไว้ใช้ในชุมชน (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง) โดยนายเอนก โพธิพฤกษ์ ได้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ผักพื้นเมือง และปลูกพืชจากเมล็ดพันธุ์พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชนตำบลต้นธงต่อไป ณ จุดเรียนรู้ บ้านนายเอนก โพธิพฤกษ์ ปราชญ์ตำบลต้นธง บ้านพันตาเกิน หมู่ที่ ๕ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
08 เมษายน 2563

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองส่งเสริมการเกษตร ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยตรวจสอบคุณภาพน้ำหมักปลา น้ำหมักผลไม้ น้ำหมักถั่วเหลือง ซึ่งพบว่ามีกลิ่นหอมดี และได้ทำสมุนไพรรสจืด เพื่อใช้ปรับปรุงดินในกลุ่มเกษตรปลอดภัยตำบลต้นธง ณ จุดเรียนรู้บ้านนางทัศนีย์ คำใจ บ้านจักรคำภิมุข หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

08 เมษายน 2563

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางธมน อุทุมพร ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวหัทยา วงศ์ราษฎร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ตรวจสอบขยะตกค้าง เพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

08 เมษายน 2563

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) มอบหมายให้ กองช่าง เทศบาลตําบลต้นธง ได้จัดสร้างห้องน้ำสถานที่กักกัน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด กรณีบ้านหรือที่อยู่อาศัยของตนเองไม่เหมาะสมต่อการกักตัว

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

08 เมษายน 2563

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ลงพื้นที่ พ่นสารเคมีทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ณ วัดกู่เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ วัดศรีย้อย (กู่ระมัก) สุสานบ้านศรีย้อย และศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านศรีย้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

07 เมษายน 2563

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลต้นธง ได้ร่วมประชุมทางระบบทางไกล Video Conference จากนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เพื่อวางแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

07 เมษายน 2563

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ น.
การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภา ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลต้นธง และได้ถือโอกาสแนะนำตัว นางสาวณัฏฐิยาพร ตาบุตรวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ที่พึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
07 เมษายน 2563

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และในฐานะประธานคณะทำงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) เทศบาลตําบลต้นธง พร้อมด้วยนายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ และ face shield แก่ผู้นำชุมชน ตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันตนเองขณะลงพื้นที่ตรวจคัดกรองประชาชนและตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับการกักกันในเขตพื้นที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

03 เมษายน 2563

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง  ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และนิติกร ได้เชิญนายชยุต พันธ์ุเดช ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน หารือและให้ข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหาขยะตกค้างและการบริหารสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

03 เมษายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 66  (983 รายการ)