ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602เว็บไซต์กรมควบคุมโรค เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง ตามที่จังหวัดลำพูนออกประกาศ

เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

31 มกราคม 2563

ระเบียบกฎหมาย,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
09 กันยายน 2562

การจัดการความรู้ โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (การทำปุ๋ยอินทรีย์ฯในวงตาข่าย),เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

การจัดการความรู้ โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (การทำปุ๋ยอินทรีย์ฯในวงตาข่าย) ประจำปี ๒๕๖๒ กองส่งเสริมการเกษตร

19 กรกฎาคม 2562

คู่มือการดำเนินการทางวินัย และแนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และแนวทางการลงโทษทางวินัย 

09 กรกฎาคม 2562

บทความด้านกฏหมายเกี่ยวกับทางหลวง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

บทความด้านกฏหมายเกี่ยวกับทางหลวง

20 มิถุนายน 2562

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

12 กรกฎาคม 2561

การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3),เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3)

12 กรกฎาคม 2561

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพนักงาน เจ้าหน้าที่ หลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และการจัดทำรายงานทางการเงิน" วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.

กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพนักงาน เจ้าหน้าที่ หลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และการจัดทำรายงานทางการเงิน" วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 โดยนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการและนางธมน อุทุมพร ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้กล่าวรายงาน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

03 กรกฎาคม 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (9 รายการ)