ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

เลขคำร้อง : 11
วันที่แจ้ง : 30 เม.ย. 2560 เวลา : 12:10:53

เรื่อง : ขอให้ทำหนังสือรายงานผลสรุปผลการดำเนินงาน กรณี การลักลอบทิ้งขยะบริเวณทางสร้างใหม่ หมู่ที่ 2
  
สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว
ผลการดำเนินการ
 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว