ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๓31 มี.ค. 2563
2เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๓9 ม.ค. 2563
3หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและการคัดเลือกการเข้าการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๓9 ม.ค. 2563
4แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓9 ม.ค. 2563
5รายงานการสรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒1 พ.ย. 2562
6ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓15 ต.ค. 2562

1