ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ลำดับรายการวันที่
1เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น/ข้าราชการประเภทอื่น25 ต.ค. 2561
2ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง1 ต.ค. 2561
3เรื่องประกาศแผนอัตรากำลัง๓ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)29 ก.ย. 2561
4ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ17 ก.ย. 2561
5ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศและอนุมัติใช้แผนการดำเนินงาน11 ก.ย. 2561
6ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ (ฉบับที่ 4)11 ก.ย. 2561
7ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง16 ก.ค. 2561
8ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ (ฉบับที่ 3)23 พ.ค. 2561
9 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น20 เม.ย. 2561
10ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น3 เม.ย. 2561
11ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑2 มี.ค. 2561
12อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลต้นธงตามกฎหมาย17 ม.ค. 2560
13ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐10 ต.ค. 2559
14ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบป5 ต.ค. 2559
15ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น12 ก.ย. 2559

1