ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม22 เม.ย. 2563
2มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต20 เม.ย. 2563
3มาตรการและแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน17 เม.ย. 2563
4ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื7 เม.ย. 2563
5หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 31 มี.ค. 2563
6มาตรการป้องกันการรับสินบน31 มี.ค. 2563
7ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๓30 มี.ค. 2563
8เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น30 มี.ค. 2563
9หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปี4 ก.พ. 2563
10หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที4 ก.พ. 2563
11มาตราการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลต้นธง16 ม.ค. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำป8 ม.ค. 2563
13ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื22 ต.ค. 2562
14แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ3 มิ.ย. 2562
15ประกาศเจตจำนงค์การป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 256231 พ.ค. 2562
16คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง 30 พ.ค. 2562
17คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง6 พ.ค. 2562
18ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและท19 ธ.ค. 2561
19ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น6 ธ.ค. 2561
20เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น/ข้าราชการประเภทอื่น25 ต.ค. 2561

12  >> >|