ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา8 ม.ค. 2564
2แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 ม.ค. 2564
3รายงานการติดตามดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลต้นธง8 ม.ค. 2564
4ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำป14 ต.ค. 2563
5ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลต้นธง ประจ14 ต.ค. 2563
6ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่8 ต.ค. 2563
7ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง รับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล6 ต.ค. 2563
8แถลงการณ์ เรื่อง กรณีการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกหลังสำนักงานไฟฟ้า บ้6 ต.ค. 2563
9ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อดำเนินงานใน18 ก.ย. 2563
10ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประมูลจับสัตว์น้ำบริเวณส1 ก.ย. 2563
11ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่31 ส.ค. 2563
12ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้อ26 ส.ค. 2563
13ประกาศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เรื่อง เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็น ผังเมืองรวมเมือ17 ส.ค. 2563
14ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็ก4 ส.ค. 2563
15ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพั4 ส.ค. 2563
16ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย4 ส.ค. 2563
17มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม22 เม.ย. 2563
18มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต20 เม.ย. 2563
19มาตรการและแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน17 เม.ย. 2563
20ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื7 เม.ย. 2563

123  >> >|