ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ3 มิ.ย. 2562
2ประกาศเจนจำนงค์การป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 256231 พ.ค. 2562
3คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง 30 พ.ค. 2562
4คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง6 พ.ค. 2562
5ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและท19 ธ.ค. 2561
6ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น6 ธ.ค. 2561
7เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น/ข้าราชการประเภทอื่น25 ต.ค. 2561
8ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง1 ต.ค. 2561
9เรื่องประกาศแผนอัตรากำลัง๓ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)29 ก.ย. 2561
10ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ17 ก.ย. 2561
11ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศและอนุมัติใช้แผนการดำเนินงาน11 ก.ย. 2561
12ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ (ฉบับที่ 4)11 ก.ย. 2561
13ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง16 ก.ค. 2561
14ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ (ฉบับที่ 3)23 พ.ค. 2561
15อัตราค่าธรรมเนียมการขอข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตำบลต้นธง16 พ.ค. 2561
16หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู การค้นคว้า หรือขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลต้นธง16 พ.ค. 2561
17 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น20 เม.ย. 2561
18ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น3 เม.ย. 2561
19ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑2 มี.ค. 2561
20ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาให้บริการประชาชนตามโครงการลดขั้นตอน13 ธ.ค. 2560

12  >> >|