ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำ16 ก.ค. 2561
2ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑2 มี.ค. 2561
3ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐10 ต.ค. 2559
4ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบป5 ต.ค. 2559
5ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น12 ก.ย. 2559

1