ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อดำเนินงานใน18 ก.ย. 2563
2ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประมูลจับสัตว์น้ำบริเวณส1 ก.ย. 2563
3ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่31 ส.ค. 2563
4ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้อ26 ส.ค. 2563
5ประกาศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เรื่อง เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็น ผังเมืองรวมเมือ17 ส.ค. 2563
6ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็ก4 ส.ค. 2563
7ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพั4 ส.ค. 2563
8ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย4 ส.ค. 2563
9มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม22 เม.ย. 2563
10มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต20 เม.ย. 2563
11มาตรการและแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน17 เม.ย. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื7 เม.ย. 2563
13หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 31 มี.ค. 2563
14มาตรการป้องกันการรับสินบน31 มี.ค. 2563
15ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๓30 มี.ค. 2563
16เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น30 มี.ค. 2563
17หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปี4 ก.พ. 2563
18หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที4 ก.พ. 2563
19มาตราการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลต้นธง16 ม.ค. 2563
20ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำป8 ม.ค. 2563

123  >> >|