ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและท19 ธ.ค. 2561
2ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น6 ธ.ค. 2561
3เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น/ข้าราชการประเภทอื่น25 ต.ค. 2561
4ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง1 ต.ค. 2561
5เรื่องประกาศแผนอัตรากำลัง๓ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)29 ก.ย. 2561
6ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ17 ก.ย. 2561
7ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศและอนุมัติใช้แผนการดำเนินงาน11 ก.ย. 2561
8ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ (ฉบับที่ 4)11 ก.ย. 2561
9ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง16 ก.ค. 2561
10ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ (ฉบับที่ 3)23 พ.ค. 2561
11 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น20 เม.ย. 2561
12ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น3 เม.ย. 2561
13ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑2 มี.ค. 2561
14ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงให้รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธงปฏิบัติราชการแ27 พ.ย. 2560
15อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลต้นธงตามกฎหมาย17 ม.ค. 2560
16ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐10 ต.ค. 2559
17ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบป5 ต.ค. 2559
18ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น12 ก.ย. 2559

1