ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ-2562 24 มิ.ย. 2562
2รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ-256220 มิ.ย. 2562
3งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256131 ต.ค. 2561
4รายจ่ายจริง เดือน เมษายน 2561.- กันยายน 2561 ปี 25611 ต.ค. 2561
5รา่ยจ่าย เดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ปี 25612 เม.ย. 2561
6รายงานรายละเอียดประมาณการรานรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 256010 ต.ค. 2559
7รายงานรายละเอียดประมาณการรานรับงบประมาณรายรับทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 256010 ต.ค. 2559

1