ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)2 ก.ค. 2563
2รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 256310 เม.ย. 2563
3รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 256310 ม.ค. 2563
4การจัดทำงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256231 ต.ค. 2562
5แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ-2562 24 มิ.ย. 2562
6รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ-256220 มิ.ย. 2562
7งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256131 ต.ค. 2561
8รายจ่ายจริง เดือน เมษายน 2561.- กันยายน 2561 ปี 25611 ต.ค. 2561
9รา่ยจ่าย เดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ปี 25612 เม.ย. 2561
10รายงานรายละเอียดประมาณการรานรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 256010 ต.ค. 2559
11รายงานรายละเอียดประมาณการรานรับงบประมาณรายรับทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 256010 ต.ค. 2559

1