ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นธงเรื่องการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 256326 พ.ค. 2563
2เทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นธงเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.230 เม.ย. 2563
3เทศบัญญัติตำบลต้นธง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.256031 มี.ค. 2560
4เทศบัญญัติตำบลต้นธง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร แก้ไขเพิ่มเติม4 เม.ย. 2559
5เทศบัญญัติตำบลต้นธง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.25564 เม.ย. 2559

1