ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตประจำปี 256329 พ.ค. 2563
2รายงานผลดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 256214 พ.ค. 2563
3การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในหน่วยงาน 6 พ.ค. 2563
4รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2563 (รอบ 6 เดือน)4 พ.ค. 2563
5แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256313 ม.ค. 2563
6รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 256214 พ.ค. 2562
7รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256130 ต.ค. 2561
8แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 25625 ต.ค. 2561
9การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 256227 ก.ย. 2561
10รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 25618 ส.ค. 2561
11แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 256130 ต.ค. 2560
12รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25604 ต.ค. 2560
13แผนป้องกันการทุจริต (ปี พ.ศ. 2561 -2564) )31 พ.ค. 2560
14แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25605 เม.ย. 2560

1