ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256010 มี.ค. 2563
2ระเบียบเทศบาลตำบลต้นธง ว่าด้วยการบริหารกิจการประปาของเทศบาลตำบลต้นธง พ.ศ. 25618 ม.ค. 2563
3พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256028 ธ.ค. 2561
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเ12 ต.ค. 2561
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประ12 ต.ค. 2561
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักร12 ต.ค. 2561
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศัก12 ต.ค. 2561
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 254712 ต.ค. 2561
9พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พุทธศักราช 254312 ต.ค. 2561
10พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 252212 ต.ค. 2561
11พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 247512 ต.ค. 2561
12พระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช 251012 ต.ค. 2561
13พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช 250812 ต.ค. 2561
14พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พุทธศักราช 255012 ต.ค. 2561
15พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พุทธศักราช 255812 ต.ค. 2561
16พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พุทธศักราช 2512 ต.ค. 2561
17พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 253512 ต.ค. 2561
18พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 25412 ต.ค. 2561
19พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 254212 ต.ค. 2561
20พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 254012 ต.ค. 2561

12  >> >|