ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเ12 ต.ค. 2561
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประ12 ต.ค. 2561
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักร12 ต.ค. 2561
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศัก12 ต.ค. 2561
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 254712 ต.ค. 2561
6พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พุทธศักราช 254312 ต.ค. 2561
7พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 252212 ต.ค. 2561
8พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 247512 ต.ค. 2561
9พระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช 251012 ต.ค. 2561
10พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช 250812 ต.ค. 2561
11พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พุทธศักราช 255012 ต.ค. 2561
12พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พุทธศักราช 255812 ต.ค. 2561
13พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พุทธศักราช 2512 ต.ค. 2561
14พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 253512 ต.ค. 2561
15พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 25412 ต.ค. 2561
16พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 254212 ต.ค. 2561
17พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 254012 ต.ค. 2561
18พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พุุทธศักราช 253912 ต.ค. 2561
19พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศัก12 ต.ค. 2561
20พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 249612 ต.ค. 2561

12  >> >|