ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256028 ธ.ค. 2561
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเ12 ต.ค. 2561
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประ12 ต.ค. 2561
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักร12 ต.ค. 2561
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศัก12 ต.ค. 2561
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 254712 ต.ค. 2561
7พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พุทธศักราช 254312 ต.ค. 2561
8พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 252212 ต.ค. 2561
9พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 247512 ต.ค. 2561
10พระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช 251012 ต.ค. 2561
11พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช 250812 ต.ค. 2561
12พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พุทธศักราช 255012 ต.ค. 2561
13พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พุทธศักราช 255812 ต.ค. 2561
14พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พุทธศักราช 2512 ต.ค. 2561
15พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 253512 ต.ค. 2561
16พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 25412 ต.ค. 2561
17พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 254212 ต.ค. 2561
18พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 254012 ต.ค. 2561
19พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พุุทธศักราช 253912 ต.ค. 2561
20พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศัก12 ต.ค. 2561

12  >> >|