ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1สถิติการให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วย งานป้องกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 พ.ย. 2561
2สถิติการขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612 พ.ย. 2561
3รายงานสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ปีงบประมาณ 25612 พ.ย. 2561
4สถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนประจำปี งบประมาณ 256011 ม.ค. 2561
5รายงานการผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐5 ม.ค. 2561
6รายงานสถิติผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256022 พ.ย. 2560

1