ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256224 มิ.ย. 2563
2รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือนป29 พ.ค. 2563
3สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256315 พ.ค. 2563
4การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256314 พ.ค. 2563
5สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)8 พ.ค. 2563
6สถิติการให้บริการงานป้องกันฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)6 พ.ค. 2563
7สถิติการให้บริการงานออกแบบและควบคุมอาคาร รอบ 6 เดือน ปี 25636 พ.ค. 2563
8สถิติการให้บริการกองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)4 พ.ค. 2563
9รายการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำปี 25629 ม.ค. 2563
10รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑21 มิ.ย. 2562
11รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.25625 มิ.ย. 2562
12สถิติการให้บริการงานสาธารณสุข รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562
13สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคมรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562
14สถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562
15สถิติการให้บริการงานควบคุมอาคาร รอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562
16สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562
17รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.256221 พ.ค. 2562
18รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.25624 เม.ย. 2562
19รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.256218 มี.ค. 2562
20รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.256231 ม.ค. 2562

12  >> >|