ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑21 มิ.ย. 2562
2รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.25625 มิ.ย. 2562
3สถิติการให้บริการงานสาธารณสุข รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562
4สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคมรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562
5สถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562
6สถิติการให้บริการงานควบคุมอาคาร รอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562
7สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 25623 มิ.ย. 2562
8รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.256221 พ.ค. 2562
9รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.25624 เม.ย. 2562
10รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.256218 มี.ค. 2562
11รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.256231 ม.ค. 2562
12สถิติการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 25619 ม.ค. 2562
13รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.256111 ธ.ค. 2561
14รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25618 พ.ย. 2561
15สถิติการให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วย งานป้องกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 พ.ย. 2561
16สถิติการขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612 พ.ย. 2561
17รายงานสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ปีงบประมาณ 25612 พ.ย. 2561
18รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.256111 ต.ค. 2561
19รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.256111 ก.ย. 2561
20รายงานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.256120 ส.ค. 2561

12  >> >|