ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ลำดับรายการวันที่
1รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 328 ก.ย. 2561
2รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 227 ก.ย. 2561
3รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 320 ก.ย. 2561
4ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 256112 ก.ย. 2561
5รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 228 ส.ค. 2561
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 114 ส.ค. 2561
7ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ป10 ก.ค. 2561
8ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 113 มิ.ย. 2561
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256118 เม.ย. 2561
10ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 219 มี.ค. 2561
11ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ป19 มี.ค. 2561
12ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256130 ม.ค. 2561
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256030 ม.ค. 2561
14ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.256130 ม.ค. 2561
15รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 256030 ต.ค. 2560
16รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256028 ก.ย. 2560
17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256022 ก.ย. 2560
18รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256022 ก.ย. 2560
19รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256029 ส.ค. 2560
20รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256015 ส.ค. 2560

12  >> >|