ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256223 ก.ค. 2562
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25623 พ.ค. 2562
3ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256226 มี.ค. 2562
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256210 มี.ค. 2562
5ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.256228 ก.พ. 2562
6ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256221 ม.ค. 2562
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25618 ธ.ค. 2561
8ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256127 ธ.ค. 2561
9ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256130 ต.ค. 2561
10รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256128 ก.ย. 2561
11รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256127 ก.ย. 2561
12รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256120 ก.ย. 2561
13ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25612 ก.ย. 2561
14รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256128 ส.ค. 2561
15รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.256114 ส.ค. 2561
16ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256123 ก.ค. 2561
17ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256110 ก.ค. 2561
18รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256119 มิ.ย. 2561
19ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.213 มิ.ย. 2561
20รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256118 เม.ย. 2561

123  >> >|