ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256022 มี.ค. 2560
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปีพ.ศ.25603 มี.ค. 2560
3ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.256028 ก.พ. 2560
4ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256023 ม.ค. 2560
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปีพ.ศ.255910 ม.ค. 2560
6ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25594 พ.ย. 2559
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปีพ.ศ.25594 ต.ค. 2559
8รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ.255910 ก.ย. 2559
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.255920 ส.ค. 2559
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปีพ.ศ.255914 ส.ค. 2559
11ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.255925 ก.ค. 2559
12รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ.255920 พ.ค. 2559
13ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.255925 เม.ย. 2559
14รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปีพ.ศ.255911 มี.ค. 2559
15ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.25594 มี.ค. 2559
16ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.255926 ม.ค. 2559

1