ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ ๓) แก้ไข 28 ก.ย. 2563
2ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒4 ส.ค. 2563
3แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่3) เทศบาลตำบ14 พ.ค. 2563
4การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลต้นธง9 ต.ค. 2562
5ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที6)1 เม.ย. 2562
6ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที5)13 พ.ย. 2561
7แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่5)13 พ.ย. 2561
8แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลต้นธง31 ส.ค. 2561
9ประกาศและอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) (ฉบับที่ ๔)29 มิ.ย. 2560
10ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)(ฉบับที่ ๓)14 ธ.ค. 2559
11แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลต้นธง28 พ.ย. 2559
12อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)14 พ.ย. 2559
13แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 256210 ต.ค. 2559
14แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่110 ต.ค. 2559
15ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่21 มิ.ย. 2559
16อำนาจหน้าที่14 พ.ค. 2559

1