ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานการปฏิบัติงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร17 ก.ค. 2561
2มาตรฐานการปฏิบัติงานรับชำระภาษี27 ธ.ค. 2560
3มาตรฐานการปฏิิบัติงานช่วยเหลือทางคดีแก่ประชาชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้นธง29 พ.ย. 2560
4กองช่าง26 ต.ค. 2559
5กองช่าง26 ต.ค. 2559
6กองช่าง26 ต.ค. 2559
7กองสวัสดิการสังคม26 ต.ค. 2559
8กองคลัง26 ต.ค. 2559
9กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม26 ต.ค. 2559
10กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม26 ต.ค. 2559
11กองการศึกษา26 ต.ค. 2559
12คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์5 ก.ค. 2559

1