ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป

ลำดับรายการวันที่
1กองช่าง26 ต.ค. 2559
2กองช่าง26 ต.ค. 2559
3กองช่าง26 ต.ค. 2559
4กองสวัสดิการสังคม26 ต.ค. 2559
5กองคลัง26 ต.ค. 2559
6กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม26 ต.ค. 2559
7กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม26 ต.ค. 2559
8กองการศึกษา26 ต.ค. 2559
9คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์5 ก.ค. 2559

1