ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
1แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลต้นธง22 ต.ค. 2562
2ประกาศแผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม(ฉบับที่1)1 เม.ย. 2562
3ประกาศแผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ 256216 ต.ค. 2561
4แผนดำเนินงาน ปี256216 ต.ค. 2561
5แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ 25618 พ.ย. 2560
6ประกาศและอนุมัติใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐เพิ่มเติม(ฉบับที่๑) 8 พ.ย. 2560
7ประกาศและอนุมัติใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑8 พ.ย. 2560
8ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง รายงานการติดตามและประเเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น17 ต.ค. 2560
9แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)24 พ.ค. 2560
10แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256031 มี.ค. 2560
11แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)31 มี.ค. 2560
12ประกาศและอนุมัติใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐14 ธ.ค. 2559

1