ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป

ลำดับรายการวันที่
21รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปีพ.ศ.25594 ต.ค. 2559
22รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ.255910 ก.ย. 2559
23รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.255920 ส.ค. 2559
24รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปีพ.ศ.255914 ส.ค. 2559
25ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.255925 ก.ค. 2559
26รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ.255920 พ.ค. 2559
27ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.255925 เม.ย. 2559
28รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปีพ.ศ.255911 มี.ค. 2559
29ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.25594 มี.ค. 2559
30ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.255926 ม.ค. 2559

|<<<12