ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
21ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ป21 ก.ค. 2560
22รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256028 เม.ย. 2560
23ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ป22 มี.ค. 2560
24ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256022 มี.ค. 2560
25รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปีพ.ศ.25603 มี.ค. 2560
26ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.256028 ก.พ. 2560
27ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256023 ม.ค. 2560
28รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปีพ.ศ.255910 ม.ค. 2560
29ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25594 พ.ย. 2559
30รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปีพ.ศ.25594 ต.ค. 2559
31รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ.255910 ก.ย. 2559
32รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.255920 ส.ค. 2559
33รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปีพ.ศ.255914 ส.ค. 2559
34ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.255925 ก.ค. 2559
35รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ.255920 พ.ค. 2559
36ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.255925 เม.ย. 2559
37รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปีพ.ศ.255911 มี.ค. 2559
38ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.25594 มี.ค. 2559
39ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.255926 ม.ค. 2559

|<<<12