ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

ลำดับรายการวันที่
21ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256119 มี.ค. 2561
22ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256130 ม.ค. 2561
23รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256030 ม.ค. 2561
24ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.256130 ม.ค. 2561
25รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 256030 ต.ค. 2560
26รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256028 ก.ย. 2560
27รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256022 ก.ย. 2560
28รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256022 ก.ย. 2560
29รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256029 ส.ค. 2560
30รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256015 ส.ค. 2560
31ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ป21 ก.ค. 2560
32รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256028 เม.ย. 2560
33ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256022 มี.ค. 2560
34ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256022 มี.ค. 2560
35รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปีพ.ศ.25603 มี.ค. 2560
36ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.256028 ก.พ. 2560
37ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256023 ม.ค. 2560
38รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปีพ.ศ.255910 ม.ค. 2560
39ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25594 พ.ย. 2559
40รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปีพ.ศ.25594 ต.ค. 2559

|<<<123  >> >|