แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
1,000
เดือนที่แล้ว
4,594
ปีนี้
9,719
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
357,521
ไอพี ของคุณ
3.239.159.107

วิสัยทัศน์/ยุทธศาตร์/พันธกิจ
 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง
         
         “ ตำบลต้นธง  แหล่งสินค้าเกษตรปลอดภัย  ร่วมใจมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน (Asean  Community) ”
พันธกิจของเทศบาลตำบลต้นธง
๑.  ดูแลผู้สูงวัย  ใส่ใจทุกครอบครัว
๒.  ส่งเสริมการศึกษา  และกีฬาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและนโยบาย การศึกษาแห่งชาติ
๓.  ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
๔.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง
๕.  มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
๖.  ส่งเสริมแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  ถนนดี  ไฟฟ้าสว่าง น้ำสะอาด
๗.  มุ่งให้ตำบลต้นธงเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  โบราณ  สถานและภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากทรัพยากรของ
     ท้องถิ่นและบุกเบิก
๘.  ส่งเสริมให้ตำบลต้นธงเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัย
๙.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายรัฐ  เอกชนและประชาสังคม

    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลตำบลต้นธง มีดังนี้
1.    มีการคมนาคมสะดวก  ประชาชนมีถนนได้ใช้สัญจรไปมา  และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น
2.    เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  มั่นคง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.    ประชาชนมีน้ำประปาหมู่บ้าน  ไฟฟ้า  อย่างทั่วถึง
4.    ประชาชนในตำบลต้นธง  ได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้
5.    สืบสานประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
6.    เทศบาลตำบลต้นธง  มีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมาภิบาล  มีการบริหารจัดการที่ดีและให้บริการตรงตามความต้องการของประชาชน
7.    การจัดการศึกษาและการกีฬา  สันทนาการในตำบลต้นธงให้ประชาชนในตำบลได้รับการศึกษาและการส่งเสริมด้านกีฬาอย่างทั่วถึง  มีสุขภาพดีและมีคุณภาพ
8.    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลต้นธง  ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลต้นธง
9.    ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู รวมถึงโบราณสถานที่สำคัญได้รับการบูรณะซ่อมแซม
10.      ตำบลต้นธง  มีสภาพความเป็นอยู่ที่น่าอยู่  สะอาดและเป็นแหล่งท่องเที่ยว  เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีรายเพิ่มขึ้น
11.      ประชาชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
12.      ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้ติดเชื้อ  และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ได้รับการดูแล
13.      เทศบาลตำบลต้นธง  มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  เสริมสร้างท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
14.      เทศบาลตำบลต้นธง  มีการบริหารจัดการที่ดี  มีธรรมาภิบาล  บุคลากรมีคุณภาพ  และให้บริการตรงตามความต้องการของประชาชน
15.      จัดการบริหารจัดการแบบบูรณาการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล