ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลต้นธง

สภาพทั่วไปของตำบลต้นธง

        เทศบาลตำบลต้นธง  ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลต้นธงเป็นเทศบาลตำบลต้นธง  เมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นเทศบาลขนาดกลาง

ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลต้นธง  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน  ตั้งอยู่เลขที่  200   หมู่ที่   10    ตำบลต้นธง   อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำพูนเป็นระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร

เนื้อที่
ตำบลต้นธงมีเนื้อที่ประมาณ  22.78   ตารางกิโลเมตร  หรือ  14,611.21   ไร่

ภูมิประเทศ
ตำบลต้นธง  มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  มีแม่น้ำกวงและแม่น้ำปิงไหลผ่านมีพื้นที่ทางการเกษตร  จำนวน  7,๗๖๐  ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ          ติดต่อ     ตำบลริมปิง , เหมืองง่า , เทศบาลเมืองลำพูน  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน
ทิศใต้             ติดต่อ     ตำบลปากบ่อง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน (ติดกับแม่น้ำปิงและแม่น้ำกวงมาบรรจบกัน)
ทิศตะวันออก    ติดต่อ     ตำบลเวียงยอง  ตำบลบ้านแป้น  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน (ติดกับแม่น้ำกวง)
ทิศตะวันตก      ติดต่อ     ตำบลแม่ก๊า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ (ติดกับแม่น้ำปิง)

จำนวนหมู่บ้าน  มี  11  หมู่บ้าน 
    จำนวนหมู่บ้านมี  11  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตเทศบาลตำบลต้นธง  เต็มหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน  โดยมีการปกครองท้องที่โดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล
หมู่ที่  1   บ้านสันต้นธง        ผู้ใหญ่บ้าน        นายธวัช          เขียวธง
หมู่ที่  2   บ้านสันต้นธง        ผู้ใหญ่บ้าน        นายไพบูลย์       เชษฐธง
หมู่ที่  3     บ้านบ่อแฮ้ว        ผู้ใหญ่บ้าน       นายสุรสิทธิ์       ทองจินดา
หมู่ที่  4   บ้านศรีย้อย          ผู้ใหญ่บ้าน        นายสงวน        เชษฐธง
หมู่ที่  5   บ้านพันตาเกิน       ผู้ใหญ่บ้าน        นายสัมพันธ์       อะพิเนตร
หมู่ที่  6   บ้านสันมะนะ         ผู้ใหญ่บ้าน        นายสมศักดิ์      ปัญจธง
หมู่ที่  7   บ้านจักรคำภิมุข     ผู้ใหญ่บ้าน        นายเอนก         ธนัญชยานนท์
หมู่ที่  8   บ้านใหม่สันมะนะ    กำนันตำบลต้นธง นายอรรณพ   อินทร์วรรณ
หมู่ที่  9   บ้านปากล้อง        ผู้ใหญ่บ้าน        นายสมพร        ติใหม่
หมู่ที่ 10  บ้านริมกวง          ผู้ใหญ่บ้าน        นายรัชพล        พวงมาลัย
หมู่ที่ 11  บ้านสันมหาพน      ผู้ใหญ่บ้าน        นายชุมพร        ปัญญาจิต

ประชากร
    ประชากร  ตำบลต้นธง  ปัจจุบันมีประชากร  จำนวน  1๒,๑๙๒  คน เป็นชาย  ๕,๗๕๓  คน       หญิง  6,๔๓๙  คน  โดยมีความหนาแน่นเฉลี่ย  5๓๕  คน / ตารางกิโลเมตร 

ตารางแสดงจำนวนประชากรและครัวเรือนของตำบลต้นธงจำนวนบ้านทั้งหมด    ๕,๑๙๒  หลังคาเรือน

ที่มา  :  ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  อ.เมืองลำพูน
          ณ กุมภาพันธ์ 2559
สภาพทางเศรษฐกิจ
 อาชีพ

            ราษฎรในตำบลต้นธง  ประกอบอาชีพ  ดังนี้
        ๑.  รับจ้างทั่วไป
        ๒.  ทำงานนิคมอุตสาหกรรม 
        ๓.  ด้านการเกษตร  เช่น  ทำนา  ทำสวน  ลำไย  ปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
        ๔.  รับราชการ 
        ๕.  ค้าขาย
        ๖.  อื่น ๆ
    ราษฎรในตำบลต้นธง  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  รองลงมาทำงานด้านการเกษตร  การเกษตรกรรม    ตำบลต้นธง  มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตรประมาณร้อยละ  67.86  ของพื้นที่ทั้งตำบล  พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่  ทำนา  ทำสวน  การปลูกลำไย  ปลูกฝรั่งและปลูกพืชผักสวนครัว  นอกจากจะใช้พื้นที่ทำการเกษตรแล้ว  ยังได้มีการใช้พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  วัว  หมู  ไก่  เป็ด ฯลฯ

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลต้นธง  มีหน่วยธุรกิจ  ดังนี้บัญชีร้านค้าและธุรกิจในตำบลต้นธง  ปี 2559