ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602
นายประกาศิต รังสรรค์
ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง


นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง


นายประจักษ์ พงษ์ไพร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางธมน อุทุมพร
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรีสรรเสริญ ไชยยา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเจริญ ฟองศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากุร
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวหัทยา วงศ์ราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร