ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป
นายประกาศิต รังสรรค์
ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง

นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง

นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางธมน อุทุมพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าที่ร้อยตรีสรรเสริญ ไชยยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางจิราภรณ์ เสวะกะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากุร
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวหัทยา วงศ์ราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร