ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายประกาศิต รังสรรค์
ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง

นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง

นายประจักษ์ พงษ์ไพร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางธมน อุทุมพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าที่ร้อยตรีสรรเสริญ ไชยยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเจริญ ฟองศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากุร
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวหัทยา วงศ์ราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร