ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-16.30 น.

สำนักปลัดได้จัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ โรงเรียนบ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
31 สิงหาคม 2560